Ympäristö

Tornion Voiman voimalaitoksella on lainvoimainen ympäristölupa, jossa määritellään raja-arvot LCP-asetuksen mukaisille polttoaineille. Lisäksi voimalaitos voi polttaa kierrätyspolttoaineita rinnakkaispolttoluparajojen puitteissa.

Tornion Voiman voimalaitoksen päästöt alittavat luparajat, ja lämpökattilalaitosten päästöt ovat lupaehtojen mukaiset.

Päästöjen raja-arvot:
● rikkidioksidi: 200 mg/m3n
● hiukkaset: 21 mg/m3n
● typenoksidi: 230 mg/m3n

Voimalaitoksen kokonaispäästöt vuonna 2016:
● rikkidioksidi: n. 150 tonnia
● typenoksidit: n. 210 tonnia
● hiukkaspäästöt: n. 17 tonnia

 

Tuhkan hyötykäyttö

Tornion Voima tuottaa energiaa turvetta ja biopolttoaineita polttamalla. Polttoprosessissa syntyy lento- ja pohjatuhkaa, joille etsimme aktiivisesti hyötykäyttökohteita.
Tornion Voima on saanut hyötykäytettyä kaiken syntyneen pohja- ja lentotuhkan. Sitä on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa erilaisiin maanrakennuskohteisiin ja Kemin kaivoksen kaivostäyttöön sementin sidosaineena.
Tornion Voimalla on myös mahdollisuus pohja- ja lentotuhkan välivarastointiin omalle biopolttoainekentän välivarastointialueelle.


Turvallisuus

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille