Ympäristö ja turvallisuus

Tornion Voimalla panostetaan niin päästöjen hallintaan kuin korkeatasoiseen työturvallisuuteenkin.

Ympäristö

Päästöjen hallinta

Tornion Voiman voimalaitoksella on lainvoimainen ympäristölupa, jossa määritellään raja-arvot LCP-asetuksen mukaisille polttoaineille. Lisäksi voimalaitos voi polttaa kierrätyspolttoaineita rinnakkaispolttoluparajojen puitteissa.

Tornion Voiman voimalaitoksen päästöt alittavat luparajat, ja lämpökattilalaitosten päästöt ovat lupaehtojen mukaiset.

Päästöjen vuosiraja-arvot:

  • rikkidioksidi 104 mg/m3(n)
  • hiukkaset 11 mg/m3(n)
  • typenoksidit 163 mg/m3(n)
  • suolahappo 25 mg/m3(n)
  • ammoniakki 15 mg/m3(n)
  • fluorivety 1 mg/m3(n)
  • elohopea 5 mg/m3(n)

Voimalaitoksen kokonaispäästöt vuonna 2023:

  • Rikkidioksidi 99,6 t
  • Hiukkaset 4,3 t
  • Typenoksidit 115,3 t

Tuhkan hyötykäyttö

Tornion Voima tuottaa energiaa turvetta ja biopolttoaineita polttamalla. Polttoprosessissa syntyy lento- ja pohjatuhkaa, joille etsimme aktiivisesti hyötykäyttökohteita.

Tornion Voima on saanut hyötykäytettyä kaiken syntyneen pohja- ja lentotuhkan. Sitä on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa erilaisiin maanrakennuskohteisiin ja Kemin kaivoksen kaivostäyttöön sementin sidosaineena.

Tornion Voimalla on myös mahdollisuus pohja- ja lentotuhkan välivarastointiin omalle biopolttoainekentän välivarastointialueelle.

Turvallisuus

Turvallisuus- ja ympäristökoulutus

Tornion Voima Oy:lle on tärkeää, että työntekijämme, palveluntoimittajamme ja yhteistyökumppanimme saavat tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Kaikki perehdytetään alueen vaaroihin ja toimintatapoihin. Työturvallisuusmateriaali on opiskeltavissa etukäteen ennen alueelle tuloa. Turvallisuuskoulutus pitää myös sisällään tentin, joka suoritetaan ennen töiden aloittamista.

Turvallisuus- ja ymparistökoulutus 2021 (pdf)

Turvallisuustiedote

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornion seudun asukkaille (pdf)

Kulkulupa

Kulkuluvat hoidetaan Tornion Voiman yhteyshenkilön kautta.